Стварно грађанско право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата савете у вези са инвестиционом градњом, купопродајом непокретности и уписима права својине на непокретностима пред надлежним регистрима. Такође, састављамо нацрте свих правних аката на основу којих се врши промет стварних права, као и аката који се оверавају код јавних бележника. Поступамо пред свим судовима и управним органима у споровима или поступцима везаним за стварна грађанска права.

 

Куповина и стицање непокретности

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ при куповини и стицању непокретности како у области пословања тако и у области становања. Бавимо се испитивањем валидности власничке документације за непокретност, израђујемо уговоре и организујемо овере уговора код јавног бележника.

 

Развој и инвестирање у области непокретности

Сарађујемо са клијентима у избору локација за изградњу при чему утврђујемо исправност власничке документације, анализирамо урбанистичке параметре као и очекиване трошкове развоја локације.

 

Закуп непокретности

Израђујемо и припремамо уговоре о закупу без обзира на то да ли је клијент закупац или закуподавац. Посебно саветујемо клијенте у вези примопредаје непокретности која је предмет закупа.

 

Изградња

Израђујемо извођачке уговоре у области изградње и саветујемо клијенте у вези процедура за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.